Fishing off of Shepard Dam on Buffalo Bayou

Date: 1900s